Kérdések a katolicizmusról

Cserháti Mátyás

 1. Ha Luther elismerte, hogy ő maga nem tévedhetetlen, akkor ezt miért nem teszi meg a pápa szintén?
 2. Ha a katolicizmusnál a hagyomány az elsődleges, de a protestantizmusnál pedig Isten igéje, akkor hogyan lehet az, hogy mégis másodkézből szerezzünk tudomást az isteni igazságról (magyarul a pápán keresztül)?
 3. Ha a katolikusok azt állítják, alátámasztás nélkül, hogy a pápa tévedhetetlen, akkor nem tartanak attól, hogy egy másik vallás ilyen igénnyel is fellép?
 4. Ki látta hogy Mária feltámadt volna, vagy felment volna a mennybe?
 5. Miért szükséges Máriához fordulnunk segítségért, ha ugyanis azt akarjuk hogy Krisztus tegyen meg értünk valamit, Aki parancsolja hogy egyedül Hozzá imádkozzunk?
 6. Miért nem teszi meg azt a pápa, hogy ha annyira szereti a katolikus népet, hogy felszabadítja az összes purgatóriumban szenvedő lelket, ahelyett, hogy a népen sok pénzt behajtaná?
 7. Hogyan lehetséges az, hogy a pápa tévedhetetlen maradjon, ha ugyanis elődjei elítélték, de most felmentették Galileit?
 8. Hogyan lehetséges az, hogy a protestánsokat „elszakadt testvérként” kezelik, de ugyanakkor a tridenti zsinat kiátkozza őket?
 9. Hogyan lehetséges egységesíteni az egyházat, ha úgyis arról beszélnek a katolikus teológusok, hogy egységben vannak a protestánsokkal?
 10. Mi értelme volt akkor Krisztus szenvedéseinek, ha úgyis csak a jót kell megcselekedni ahhoz, hogy az ember a mennybe jusson?
 11. Krisztus beszél arról, hogy „lélek által újjá kell születni?” Egy vétkeiben halott ember hogyan tudja magát „újjászülni”?
 12. Ha egységben vannak a katolikusok és a protestánsok, akkor pedig miért van két Biblia – talán két igazságforrás van?
 13. Ha a katolikus vallás egységbe tud lépni az iszlámmal is, ami egy nagy világvallás (és amit több évszázadon keresztül kiátkoztak a pápák), akkor számára mi az eretnekség?
 14. Amikor Krisztus megszerezte az Utolsó Vacsorát, és ha igaz az átlényegülés tana, akkor pedig hogyan lehetséges az, hogy Krisztus saját Magát mutatta volna fel, elvileg, a két kezében? Krisztus áldozatot mutatott fel az Utolsó Vacsorán?
 15. Hogyan lehet összeegyeztetni a katolikus misén Krisztus áldozatának állítólagos megismétlését azzal, hogy azt mondta a kereszten, hogy az Ő megváltói munkája „Elvégeztetett”?
 16. Egyáltalán hogyan is tudna üdvözülni bárki is, ha Isten azt várja el tőlünk emberektől, hogy tökéletesek legyünk?
 17. Ha Krisztus testileg és lelkileg jelen van a mise kenyerében és borában, akkor mivel az ember bűntől szennyes, akkor egyáltalán hogyan tudná bűnös teste azt bevennie?
 18. Hogyan lehetséges az, hogy a keresztelés szentsége újjá tudja szülni az embereket egyszerűen azzal, hogy vizet öntök rá a keresztségnél?
 19. Nem igaz, hogy ha a pap feloldozza az embert bűnei alól a gyónásnál, akkor azt jelentené, hogy az az ember nyugodtan annyi bűnt elkövethet, amennyi jólesik neki?
 20. Hogyan tudna megvédeni engem a szkapuláris viselete a kárhozattól, ha ugyanis az üdvösség egy erkölcshöz kötött dolog?
 21. Ha az ember tényleg annyira jó, akkor megengedné mindenkinek, hogy szabadon hozzáférjenek a gondolataihoz?
 22. Miért hallgat a Biblia a purgatóriumról?
 23. Miért lehet a szentekhez imádkozni, ha ugyanis a halottakkal való kommunikáció tiltva van a Bibliában?
 24. Ha egy kép vagy egy szobor segítséget jelent az imádságnál, az nem bálvánnyá válik akkor?
 25. Miért kell annyira a szentek példáját követni, ha ugyanis a bibliai szentek mindig Krisztusra mutattak?
 26. Hittételek kimondásakor miért van szüksége a pápának a bíborosok és püspökök tanácsára, ha tévedhetetlen, talán mégis tévedhet?
 27. Ha igaz, hogy Krisztus Péterre akarta építeni egyházát, ez miért jelenti azt, hogy egy egész egyházi hierarchiát kellene felépíteni rá?
 28. Miért van az, hogy az Inkvizíció intézménye máig nem szűnt meg, csak át lett nevezve?
 29. Ha ugyanis Mária az Egyház szülőanyja, és szükséges hozzá imádkozni, akkor ez azt jelenti, hogy az Ószövetségi szentek nem jól hittek?
 30. Hogy van az, hogy a szentírók maguktól tudják értelmezni azt a Szentírás részt, amit saját maguk írtak meg, holott ezzel szemben a pápa azt állítja, hogy egyedül ő tudja csak tökéletesen értelmezni a Szentírást?
 31. Mi történik azokkal az emberekkel, akik elvileg a Purgatóriumba mennének több ezer évig szenvedni, de meghalnak éppen akkor, amikor Krisztus visszajön?
 32. Miért nem részesülnek a katolikus papok a házasság sákramentumában, ha az ugyanis szükséges az üdvösséghez?
 33. Ha Jézus Krisztus mindig megtestesül az Eukarisztia kenyerében és borában, akkor ez azt jelenti, hogy annyi példány van Jézusból, ahány ostya?
 34. Ha Jézus Krisztus a mi Megváltónk, akkor miért van szükség a cselekedetkre, talán Jézus mégsem tud megmenteni minket?
 35. Miért állítja a római katolikus egyház, hogy megújult, ha a II. vatikáni zsinaton a trenti zsinatot megerősíti, (99-szer hivatkozik rá), sőt az összes katolikus dogmát újból megerősíti?
 36. Sőt, ha a Reformáció idejében és még azelőtt a katolikus egyház tudta, hogy megújulásra van szüksége, akkor miért nem fogadta el a Reformációt?
 37. Miért lehetnek egyes katolikus szerzetesek „atyák”, ha maga Jézus megtiltja, hogy bárki is atyának neveztessen?
 38. Miért tagadják meg a papoktól, hogy házasodjanak, ha ezt lehetővé teszik a keleti rítus papjainak?
 39. Ha az Eukarisztiában a kenyér és bor megőrzi a fizikai tulajdonságait, akkor egyáltalán hogyan is képesek elviekben átalakulni emberi szövetdarabokká?
 40. Róma miért utasítja el a protestáns teremtéskutatást (tudniillik II. János Pál pápa harcot hirdetett ellene 1996-ban)?
 41. Ha a római katolikus egyház azért utasítja el az ortodox egyházat, mert nem hajlandóak a pápa alá rendelni magukat, ez nemde azt jelenti, hogy a római katolikus egyház célja az egyházi hatalom?
 42. Miért annyira büszke a katolikus egyház a tanításbeli egységére, ha rengeteg gondolkodási irányzat létezik benne?
 43. A katolikus hitéletben lévő sok-sok szertartás és szabály nem vonja el a hívek figyelmét Krisztusról, és átirányítja a törvényre, ami nem üdvözít (Róm. 8)?
 44. Ha a katolikusok hisznek a kegyelemben, akkor miért van szükség a gyónásra?
 45. Ha a keresztség sákramentuma eltörli az eredendő bűnt (az ember bűnösségének alapvető forrása) a csecsemőben, akkor mégis miért követ el az ember bűnöket a későbbi élete során?
 46. Hogy lehet, hogy a misén, amin annyi évszázadon keresztül annyi országban anyi embernek kiszolgáltattak Krisztus testét még nem használták fel teljesen azt? Ha Krisztus testét a hívek elfogyasztják, ez azt jelenti, hogy Krisztus eltűnik?
 47. Hogy van az, hogy egy bűnös, tökéletlen pap meg tudja bocsátani egy bűnös ember bűneit a gyónáson keresztül, és nem a tökéletes Istenhez fordul, Aki az Ítélőbíró lesz az utolsó napon?
 48. Egyáltalán mi szükség van a gyónási intézményre, ha Krisztus kereszthalála és a bűnös ember újjászületése egyszeri események?
 49. Miért van az, hogy a katolikusok nem kedvelik Pált a maga kegyelemi evangéliumával, míg a pápát tévedhetetlennek mondják?
 50. Reálisan mekkore esélye van egy átlagos katolikus embernek az üdvösségre, ha II. János Pál pápáért (akit a kommunizmus elleni nagy hősként ünnepeltek) 4 millió ember imádkozott halálakor, hogy bejusson a mennybe?
 51. Ha a római katolikus papok jelentős része homoszexuális, ez nem elég nyomos ok arra, hogy a cölibátust eltöröljék (ez nem akar provokatív lenni, de komoly kérdés)?
 52. Mi értelme van a zsidógyűlöletnek? Hiszen Jézus nemcsak vallásalapító volt, hanem minden ember miatt halt meg.
 53. Ha Mária bűntelen volt egész életén keresztül, akkor nem részesült a gyónás sákramentumában? Nem kellett bűneinek feloldozást nyernie?
 54. Hogya lehetett Mária bűntelen, ha szüksége volt a megváltásra is?
 55. Hogyan üdvözülhettek volna azok az emberek, akik a római katolikus egyház eljövetele előtt éltek, ha azok nem vehettek részt a sákramentumokban (amelyek szükségesek az üdvösséghez)?
 56. Ha minden vasárnap több millió helyen zajlik a mise, akkor ez azt jelenti, hogy Jézusból több példány van?
 57. Hogy lehetséges az, hogy az ökumenizmus szellemében kihirdették, hogy a keresztyéneknek nem szabad egymást téríteniük, de ennek ellenére a Fatima próféciák alapján a római katolikus egyház akár háború árán is képes lett volna az orosz ortodoxiát is megtéríteni?
 58. Hogyan gondolják azt, hogy ha Jézus ugyanis felment a mennybe, akkor miért „hozzák le” onnan a miseáldozat formájában?
 59. Ha Jézus azt mondta, hogy elküldi a Szentlelket, hogy van az, hogy a katolikus teológia szerint Péternek átadatott a mennyek kulcsait, és így az emberek végzik el a missziót?
 60. Honnan tudhatják a katolikusok, hogy hitük a jelenben teljes és jó, ha a későbbiek során valamelyik leendő pápa hozzátesz, vagy megváltoztatja?
 61. Ha a római katolikus egyház a világ egyik leggazdagabb szervezete, akkor az általa hirdetett „társadalmi igazságosság” nevében miért nem osztja szét vagyonát jobban a szegényeknek?
 62. Az előző pont értelmében miért kap a magyar katolikus egyház ezerszer több támogatást az államtól, mint a református egyház?
 63. Miért fogadja el XVI. Benedek pápa a homoszexuális papokat akkor, ha azok nem vesznek részt a homoszexuális kulturában? Ugyanis azáltal, hogy ők a homoszexuális kultúra tagjai, nemde támogatják azt ezzel?
 64. Miért van az, hogy nem a katolikusok, hanem a protestánsok azok, akik annyira mélyen tudják megvallani a Krisztussal való kapcsolatukat?
 65. Ha Máriához lehet imádkozni, akkor nemde azt jelenti, hogy emiatt Krisztus valahogy gyenge, hogy nem tudná kéréseinket teljesíteni?
 66. Hogy van az, hogy még a nagy katolikus Bibliaértelmezők (pl. Jeromos vagy VII. Gergely pápa is) a tridenti zsinatig is ugyanazt az ószövetségi kánont vallották, mint a protestánsok?
 67. Miért van az, hogy úgy beszélnek egyes katolikusok mintha Luther „lázadása” a világtörténelem egyik legszörnyűségesebb eseménye lett volna, talán a római katolikus egyházat Magával Istennel azonosítják?
 68. Hogy van az, hogy sok politizáló római katolikus váltig azt állítja, hogy a volt kommunisták nem változtak meg, de ugyanakkor azt erősgetik, hogy a római katolikus vallás megváltozott, a „semper eadem” (mindig ugyanaz) jelszava ellenére?
 69. Miért van az, hogy „Az üdvösség ajándéka” c. dokumentumban a római katolikusok kifejezik közös hitüket a lutheránusokkal, annak ellenére, hogy egy sor alapvető kérdést még nyitva tárgyalatlannak nyilvánították (pl. purgatórium, szentek imádata, az Eukarisztia, illetve a búcsú)?
 70. Ha a római katolikus tanítás szerint az eredendő bűn az emberi magvonalon keresztül terjed, akkor miért mondják azt, hogy Mária bűntelen volt, ha ugyanis a Szentlélek beárnyékolta őt amikor megszülte Jézust?
 71. Egyáltalán hol van bibliai utalás a szentek jócselekedeteinek kincsestáráról?
 72. Ha az emberek között az üdvjavak közölhetők, akkor pedig nemde ez azt jelenti, hogy élhetek akárhogyan, ugyanis lehetséges hogy egy buzgó katolikus testvér üdvjavakat szerez majd nekem?
 73. Hogy van az hogy a katolicizmus kétfajta megtérésről tanít, holott Isten csak egyszer szüli újjá az embert?
 74. Ha meg akarok szabadulni a bűneimből, akkor azt jelenti hogy tartsak magamnál egy kis ostyatartót, ami felszentelt ostyákat tartalmaz, és amikor rám jön a vágy, akkor megeszek egyet?
 75. Ha a pápa és a püspökök kollégiuma a hit és erkölcs kérdéseiben (magyarul nagy dolgokban) tévedhetetlenül tudnak nyilatkozni, akkor miért ne tudnának bármilyen kisebb kérdésben is tévedhetetlenül nyilatkozni? A római katolikus dogma nemde azt tanítja hogy a pápa teljesen tévedhetetlen?
 76. Egyáltalán miért a sok és sokszor erkölcstelen pápák azok, akik a hit és erkölcs kérdésében nyilatkoznak?
 77. Miért beszél a katolikus katekizmus az ember „istenesítéséről” (398. pont)? Ez nem istenkáromlás?
 78. Nem túlságosan személytelen a sokszor ismértelt imádság (pl. rózsafüzér)?
 79. Hogyan tudnak a katolikusok Istennek szolgálni, ha egyáltalán nincsenek meggyőzve saját üdvösségük felől?
 80. Hogy van az, hogy sok pápa egymásról azt nyilvánította ki, hogy eretnek? Ezek szerint az apostoli folyamatosság megtört?
 81. Ha a pápa rendeléseit a laikus katolikusnak szabad úgy értelmeznie ahogyan saját maga akarja, ezzel nem lesz relativista vallás a római katolicizmus?
 82. Ha letagadják, hogy akár olyan emberek is megértették a római katolikus vallás tanítását, akik éppen letették volna az apácai esküt, ez akkor azt jelenti, hogy nincsen az a katolikus hívő, aki megértené a saját vallását?
 83. Mária egyáltalán miért ment volna feleségül Józsefhez, ha egyáltalán örökké szűz akart volna lenni (tudniillik a zsidóknál a sok gyerek áldás jelentett a házasságra)?
 84. Ha a Biblia azt mondja magáról, hogy tévedhetetlen, akkor mi szükség van arra, hogy emberek hagyományait melléje tegyék?
 85. Ha a pápai dekrétumok elfogadása szükséges az üdvösséghez, akkor ez azt jelenti, hogy az összes katolikus aki előtte élt elkárhozott volna, mivel nem tudhattak ezeről a kijelentésekről?
 86. Ha a „megbékéltetés szolgálata” a katolikus egyházra lett bízva, és a bűnbocsánatot csak a gyónáson keresztül lehet elérni, akkor ez azt jelenti, hogy minden Krisztus előtt élt ember elkárhozott volna?
 87. Ahhoz, hogy az ember erkölcsös életet éljen, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy az ember a római katolikus egyházhoz tartozzon?
 88. Ha a mise arra hivatott, hogy Krisztus áldozatát közvetítse, és hogy megvédje az embert a bűnök elkövetésétől, nemde azt jelenti mégis, hogy Krisztus áldozatát megismétli?
 89. Ha ki lehet esni a kegyelemből, akkor ez azt jelenti, hogy mégis hatástalan Krisztus áldozata?
 90. Ha ugyan igaz, hogy a Sola Scriptura elv nem helytálló, akkor miért lenne igaz a római katolikus egyház hagyománya az összes többi világvallás tanításához képest? Honnan tudnánk, hogy a papok és a pápák mind eddig igazat mondtak?
 91. Miért számít valaki hívőnek a római katolikus tanítás szerint, ha csak értelmileg egyetért az egyház tanításával? Nem kell, hogy valami az életében mutasson arra, hogy Isten gyermeke?
 92. „Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértő” (ApCsel 15,19-20). A római katolikus egyház például erre hivatkozik, hogy alátámassza azon nézetét, miszerint a Biblián kívül létezik az igazságnak valamilyen forrása. Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy akkor a mise áldozata (Jézus vérének megivása) érvénytelen? Hiszen a rendleet a vértől való tartózkodást parancsolja.
 93. Mi tartozik bele a hagyományba, és mi nem (hasonlóan ahhoz a kérdéshez, hogy mi tartozik a bibliai kánonba)? Miért? Ha a hagyomány az igazság egyik mércéje, akkor nemde azt jelenti, hogy nincs mércéje az igazságnak (mivel nem tudjuk meghatározni mi tartozik bele)?
 94. Mit segít az, ha a római katolikus egyház mindent megnyer a világban, de lelkében pedig kárt vall?
 95. És ami a legfontosabb kérdés: Kihez ragaszkodsz a legjobban, a saját vallásodhoz, vagy Istenhez? Ki fontosabb neked, a pápa, aki „szent atyának” nevezi magát, vagy a Teremtő Isten, aki maga az Atya?

Similar Posts