Ez az írás egy összeállítás a római katolikus legfontosabb tanításainak (25 témakör, baloldalt), amit összehasonlítunk azzal, amit a Biblia mond (jobboldalt). A katolikus dogmákat az 1994-es katekizmusából vettük, a bibliai igeversek pedig az internetes Magyar Keresztény Portál protestáns fordítású Bibliából származnak. Az idézeteket a „What Every Catholic Should Know” (Amit minden katolikus hívőnek tudnia kell) c. honlapról fordítottam (http://whateverycatholicshouldknow.com/wecsk.htm).

Az Eukarisztia

Para 1357 … A kenyér és a bor, amelyek a Szentlélek és Krisztus szavai által Krisztus testévé és vérévé váltak. Így Krisztus valóságosan és titokzatosan jelen van.

az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.  Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült,  és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

(Zsid. 10,10-14)

Para 1374 … Az Eukarisztia szent sákramentumában a ’test és a vér’, továbbá Urunk Jézus Krisztus lelke és istensége, így tehát a teljes Krisztus ténylegesen, valóságosan, és anyagilag jelen van. Ez a jelenlét a ’valóság’ …Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. (Mt. 24,27)
Para 1376 … a kenyér és a bor felszentelésében a kenyér egész anyaga átalakul Krisztus testének anyagává, és a bor egész anyaga az Ő vérévé. Ezt az átalakulást a katolikus egyház megfelelően transzszubsztanciációnak (átlényegülésnek) nevezte el.Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.  Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”  (ApCsel 1,9-11)
Para 1380 Krisztus ilyen módon szeretett volna jelen lenni az Egyháznak ezen az egyedi módon. Mivel Krisztus hamarosan eltávozott látható formájában, jelen akart lenni köztünk a sákramentumokban…én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”  „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn. 14,1618)

Az Eukarisztia imádata

Para 1378 Az Eukarisztia imádata. A miserendhez az tartozik, hogy hitünkKijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a tíz
kifejezéseül Krisztus valóságos jelenlétében a kenyérben és a borban többek között letérdelünk, vagy mélyen meghajlunk az Úr imádásaképpen. „A katolikus egyház mindmáig felajánlja az Eukarisztiának az imádat kultuszát, nemcsak a misében, hanem még azon kívül is, a megszentelt kenyerek megőrzése révén, hogy a hívek imádják, és hogy felvonulásban hordozzák.”igét, és felírta azokat két kőtáblára.  Nekem pedig megparancsolta az ÚR abban az időben, hogy tanítsalak meg benneteket a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra! Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az ÚR beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak istenszobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára. (5Móz. 4,13-16)
Para 1380 …Az Egyháznak és a világnak nagy szüksége van az Eukarisztia imádására…Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. (Ézs. 42,8)

Para 1379 …az Egyház tudatosan szemléli az

Úr csendes imádatának jelentőségét az Eukarisztia anyagában. Annak okáért kell az oltárt a templomnak egy igen tisztességes helyén megépíteni, és olyan módon is kell megépíteni, hogy kihangsúlyozza Krisztus valóságos jelenlétét a szent sákramentumokban.

De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn. 4,23-24)

A miseáldozat

Para 1364 … „Amilyen gyakran a kereszt áldozatát (amelyen Krisztus feláldozta magát) az oltáron megünneplik, a megváltás munkája végbemegy.”Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. (Jn. 19,30)
Para 1366 Az Eukarisztia ilyen értelemben áldozat, mivel megjeleníti a kereszt áldozatát, mivel ezáltal megemlékezünk rá, és mivel általa élvezhetjük annak gyümölcsét: Krisztus, a mi Urunk és Istenünk egyszer és mindenkorra feláldozta magát az Atya Istennek a kereszt oltárán a halála által, hogy ezáltal örökkévaló megváltást szerezzen. De mivel az Ő papsága nem a halálával ért véget, azon az éjszakán, amelyen elárultatott, egy látható áldozatot akart hátrahagyni (amint ez az emberi természet megkívánja) az általa szeretett Egyháznak. Ezáltal a véres áldozat által amelyet egyszersmind elvégez a kereszten, újra megjeleníttetik, és emlékezete fenntarttatik a világ végéig, és jótékony hatása által megbocsátást nyerjünk azoknak a bűnöknek, amelyeket naponta elkövetünk.[187]az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.  Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült,  és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: „Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán”, így szól az Úr: „Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom;  bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” (Zsid. 10,10-17)
Para 1367 Krisztus áldozata és az Eukarisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat: „Az áldozat [angolul victim, ami egy bűnös cselekedetnek szenvedő felét jelenti (ford. megj.)] egy és ugyanaz: jelenleg a papok szolgálata révén az kerül feláldozásra, aki akkor feláldozta Magát a kereszten; csupán az áldozat módja különbözik.” „Ebben az isteni áldozatban, amelyet a szentmisében mutatnak be ugyanaz a Krisztus, aki egyszerre véres módon áldozta fel Magát a kereszt oltárán, most vértelen módon kerül feláldozásra.” [188]Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. (3Móz. 17,11)

Para 1405 … Amikor ezt a  misztériumot megünneplik, az üdvösség munkáját továbbviszik, és megtörjük az egyetlen kenyeret, amely a halhatatlanság szere, a halál ellenszere, az étel, ami az Jézus

Krisztussal való örök életet jelenti. „[246]

A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. (Zsid. 9,22)
Para 1414 Áldozatként az Eukarisztia az élők és halottak bűneinek helyreállítására mutattatik be, valamint azért is, hogy lelki, illetve időleges ajándékokat kapjunk Istentől.mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. (Zsid. 9,26)

Az Eukarisztia vétele (az áldozás)

Para1384 Az Úr szólít minket, és arra hív, hogy befogadjuk Őt az Eukarisztia sákramentumában: „Bizony mondom nektek, ha az Emberfiának húsát meg nem eszitek, és vérét meg nem isszátok, nincsen bennetek élet.”A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: „Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?” Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.  Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké.” Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?”  Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni
Para 1382 A mise ugyanakkor elválaszthatatlanul egy áldozati megemlékezés, amelyben a kereszt áldozata továbbítódik, egy szent vacsora, amelyben közösségünk van az Úr testével és vérével. Az Eukarisztia áldozatának megünneplése a hívek és Krisztus közti bensőséges közösségre irányul. Az Eukarisztiában részesülni azt jelenti, hogy befogadjuk Krisztust, Aki feláldozta Magát értünk.
 oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.  De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek.” Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.” Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. (Jn. 6,52-66)

Para 1405 … Amikor ezt a  misztériumot megünneplik, az üdvösség munkáját továbbviszik, és megtörjük az egyetlen kenyeret, amely a halhatatlanság szere, a halál ellenszere, az étel, ami az Jézus

Krisztussal való örök életet jelenti. „[246]

A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet. (Jn. 6,63)
Para 1392 Az a jó, amit az étel a testi életünkben tesz, csodás módon megtesz az áldozás a lelki életünkben…Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.  Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek lakó idegen se egyék vért. (3Móz. 17,11-12)
Para 1402 …”Ó szentséges vacsora, amelyben Krisztust magunkhoz vesszük étel formájában, az Ő szenvedéseinek emlékezete megújul, a lélek betelik kegyelemmel betelik, és egy új élet ígérete megadatik nekünk” …De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek! (1Móz. 9,4)
Para 1393 …Ezért nem tudunk Krisztussal egyesülni az Eukarisztiában, ha ugyanakkor megtisztít minket múltbeli és jövőbeli bűnöktől …Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn. 1,7)
Para 1395 … az Eukarisztia megőriz minket minden jövőbeli halálos bűntől is …

A gyónás

Para 1424 A gyónás sákramentumának nevezik, mivel ennek lényeges eleme a bűnök megvallása egy papnak …A megbocsátás sákramentumának is nevezik, mivel a pap sákramentális felmentő szolgálata révén Isten a bűnbánó embernek bűnbocsánatot és békét ad.”

De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt. 23,8)

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus (1Tim. 2,5)

Para 1493 Ha valaki ki akar békülni Istennel és az Egyházzal, annak el kell mondania minden meg nem bánt, súlyos bűnét egy papnak, miután figyelmesen megvizsgálta magát…„Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” (Mk. 2,7)
Para 1457 Az Egyház parancsa szerint „miután elérte valaki a felnőttkort, minden hívőnek köteles megvallania a komoly bűneit legalább egyszer egy évben” Ha valaki tud róla, hogy halálos bűnt követett el, nem mehet áldozni, még akkor is, ha mélyen megbánta, csak akkor, ha előbb sákramentális feloldást kapott, vagy ha komoly ok nincs arra, hogy áldoznia kell, és nincsen módja annak, hogy előtte gyónjon. A gyerekeknek a gyónás szentségében kell részesülniük mielőtt először mennek áldozni.Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.  Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. (Róm. 5, 8-10)
Para 1456 A papnak elmondott bűnbánat a gyónás lényegi része: „Minden halálos bűnt be kell vallania a bűnbánó embernek, miután figyelmesen megvizsgálta magát …”Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn. 1,9)
Para 1497 A halálos bűnök egyesével és egészben történő bűnvallása, valamint azok feloldozása (egy pap által) az Istennel és az Egyházzal való kibékülés egyetlen általános módja.neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.) (Zsolt. 32,5)

A vezeklés/bűnbánat

Para 1459 …A bűnből kiemelve a bűnösnek vissza kell szereznie a lelki egészségét azáltal, hogy jóvátegye az ő bűnét: helyre kell állítania, vagy vezekelnie kell érte. Ezt vezeklésnek, vagy bűnbánatnak nevezik.

Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek.  Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.

(ApCsel 5,29-31)

Para 1460 …Magába foglalja az imádságot, áldozathozatal, kegyelmi munka, a szomszéd megsegítése, önkéntes önmegtagadás…hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat; aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. (Róm. 4,24-25)
Para 1491 …A bűnbánónak meg kell bánnia a bűnét, el kell mondania egy gyóntató papnak, majd szándékozni kell azt jóvátennie, utoljára pedig jóvá is kell tennie.Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1,3)
Para 1494 A gyóntató pap javaslatot tesz néhány dolgot, amellyel a bűnbánó jóváteheti a bűneit, illetve azt levezekelheti, hogy helyreállítsa azt a kárt, amit a bűn okozott, és hogy helyreállítsák azokat a szokásokat, amelyek Krisztus tanítványához illenek.

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1Pt. 2,24)

Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róm. 4,5)

Para 980 A gyónás sákramentumán keresztülHa tehát már most megigazított minket az ő
kibékülhetnek a keresztelt emberek Istennel és az Egyházzal. A gyónást így a szentatyák helyesen nevezik „egyfajta munkaigényes keresztségnek”. Szükség van erre a sákramentumra azoknak, akik vétkeztek miután megkeresztelkedtek, mint ahogyan a keresztségre azoknak van szükségük, akik még nem születtek újjá.

vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább

üdvözíteni fog élete által. (Róm. 5,9-10)

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef. 2,8)

A pápa, mint Péter utódja

Para 936 “Az Úr Szent Pétert tette egyházának látható alapjává. Az Egyház kulcsaival bízta meg. A római egyház püspöke Szent Péter örököse, aki a ’püspöki testület feje’, Krisztus földi helytartója, valamint az egyetemes földi Egyház pásztora.”Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg”.  Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett,  megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.
Para 77 “Ahhoz, hogy a teljes, élő Evangélium fennmaradhasson az Egyházban, az apostolok püspököket neveztek ki utódukul. Ugyanazt a tanítási hatalmat adtak nekik, mint amilyennel ők maguk rendelkeztek. Sőt, az apostoli tanítást folyamatosan fenn kell tartani az idők végezetéig.”

Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:  ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. (Tit.

1,5-9)

Para 1594 “A püspök az egyházi rendben részesül, amely által tagja lesz a püspöki testületnek, és a látható feje lesz annak az egyháznak, amit rábíznak. Az apostolok és a testület utódjaiként az egyházi misszió apostoli feladatait látják el, a pápa felügyelete alatt, aki Szent Péter utódja.”Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas;  nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan
 fog gondot viselni az Isten egyházára? (1Tim. 3,1-5)

A pápai tévedhetetlenség

#891 “A római püspök… a hivatalából származó tévedhetetlenséget élvezi, amikor a legfőbb pásztor és a hívők tanítójaként aki a hitbeli testvéreit nyilvánítja, a hit vagy az erkölcs kérdésében nyilatkozik… Ez a tévedhetetlenség a Kinyilatkoztatásig is elterjed.”

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.  Ne legyen más istened rajtam kívül! (2Móz. 20,2-3)

Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok.” Ezt is mondta nekik: „Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok; de sok más ehhez hasonlót is tesztek.” (Mk.

7,8-9.13)

A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek

nincs jövője. (Ézs. 8,20)

#890 “A magistérium feladata az, hogy az Isten népe azokhoz az igazságokhoz ragaszkodjon, amely megszabadít. Ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák, Krisztus ellátta az Egyház pásztorait a hit és erkölcs kérdéseiben való tévedhetetlenség karizmájával.”

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. (Jn. 8,31-32)

Jézus így válaszolt nekik: „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az

Isten hatalmát. (Mt. 22,29)

#2051 “A pásztorok magistériumának tévedhetetlensége a dogmák minden elemére vonatkozik, beleértve az erkölcsi kérdések is, amelyek nélkül a a hit üdvözítő igazságait nem lehetne megtartani.”

mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. (Róm. 3,23)

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. (Jn. 17,17)

Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké”. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. (1Pt. 1,14-25)

A pápa, mint Krisztus földi helytartója

#882 “A római püspök, mivel Krisztus földi helytartója, és mivel az egyház pásztora, teljes, egyetemes hatalma van a teljes egyház felett, amelyet mindenkorra akadálytalanul gyakorolhat.”Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. (Kol. 1, 18)
#936 “Az Úr Szent Pétert tette egyházánakMert más alapot senki sem vethet a
látható alapjává. Az Egyház kulcsaival bízta meg. A római egyház püspöke Szent Péter örököse, aki a ’püspöki testület feje’, Krisztus földi helytartója, valamint az egyetemes földi Egyház pásztora.”

meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

(1Kor. 3,11)

mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. (Ef. 5,23)

#2034 “A római püspök és a püspöki testület

’hiteles tanítók, vagyis olyan tanítók, akik Krisztus tekintélyével rendelkeznek azoknak az embereknek, akiket rábíztak, és azt a hitet tanítják nekik, amit a gyakorlatba át kell tenni.’ A pápa rendszerinti és egyetemes magistériuma, valamint a vele közösségben lévő püspökök az igazságot tanítják a híveknek, az igaz kegyességet, valamint azt az örökkévaló üdvösséget, amiben reménykedni kell.”

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn. 14,26)

Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. (Jn. 16,14)

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. (Jn. 17,17)

A pap egy másik Krisztus?

Para 1548 …A papi felszentelési rítus szerint a pap a legfőbb paphoz valóságosan hasonlóvá válik, azzal a hatalommal rendelkezik, hogy maga Krisztus helyében és személyében cselekedjen (virtute ac persona ipsuis Christi). Krisztus a papság forrása: a pap a régi törvény szerint Krisztus ábrázolta, míg a pap az új törvény szerint Krisztus személyében cselekszik.ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.  Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. (Zsid. 7,24-26)
Para 1549 A felszentelt papságon keresztül (főleg a papok és püspökökön keresztül) válik Krisztus láthatóvá az Egyház fejeként a hívők közösségében. Antiochiai Szent Ignác szép hasonlata szerint a püspök typos tou Patros: az Atyaisten élő képéhez hasonlít.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

(1Tim. 2,5)

De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt. 23,8)

Para 1551 …A papi felszentelés sákramentumán keresztül a pap egyfajta „szent hatalom” részesévé válik, ami nem más, mint maga Krisztus. Ennek a hatalomnak a gyakorlása Krisztus példájára kell megmérni, aki az Ő szeretete által Magát a legkisebbé tette, és mindenkinek szolgálójává. „Az Úr azt mondta, hogy annak bizonyítéka, hogy Őt szeretjük az az, ha az Ő nyáját gondozzák.”Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? (Mt. 7,15-16)
Para 1563 …Ezen keresztül a sákramentumán keresztül a Szentlélek a papot egy különleges jellel jelöli meg,Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!  Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt
amelynek folytán Krisztushoz, a Paphoz hasonulnak olyan módon, hogy Krisztus személyében tudnak cselekedni.

mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. (Mt. 24,4-5)

Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a

választottakat is. (Mt. 24,24)

A cölibátus

Para 1579 A latin egyház összes papja, az állandó diakónusok kivételével rendszerint hívő emberek, akik nőtlen életet élnek, és akik nőtlen akarnak maradni „a mennyeknek országa érdekében”. Arra vannak elhívva, hogy osztatlan szívvel odaadják magukat Istennek és „Isten ügyeinek”, és hogy Istennek és az embereknek szenteljék magukat. A cölibátusság ennek az új életnek a jele, amelyre a pap fel van szentelve, és amelyet örömteli szívvel fogad el, így a cölibátus sugározza Isten uralmát.

Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas;  nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?

(1Tim. 3,2-5)

Para 1599 A latin egyházban a papi prezsbitériumba való felszentelés csak azoknak tarttatik fenn, akik önkéntesen fogadják el a cölibátust, és akik nyilvánosan hirdetik, hogy cölibátus is maradnak, Isten országának és az embertársainak szeretetéből.

Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:  ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. (Tit.

1,5-6)

A szent Mária

#2677 “Amikor megkérjük Máriát, hogy értünk imádkozzon, elismerjük, hogy bűnösek vagyunk, amikor a ’Kegyelem Anyját’ megszólítjuk, A Szent Szüzet.

ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid”.  (Jel. 15,4)

Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs. 6,3)

#2030 “Az Egyháztól megtanuljuk a szentség példáját, és elismerjük ennek a példaképét és forrását, a szent Szűz Mária…”

Nincs olyan szent, mint az ÚR, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. (1Sám. 2,2)

Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. (Ézs. 42,8)

Mária, mint közbenjáró

#969 “Így az Áldott Szűzre a római katolikus egyházban úgy hivatkoznak, mint Szószóló,

Segítő, Jótevő, illetve Közvetítő.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus

Jézus. (1Tim. 2,5)

Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus

Krisztus. (1Jn. 2,1)

Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsid.

13,6)

# 2674 “…Jézus az egyetlen közvetítő, az imádságaink útja, Mária az Ő anyja ’áttetsző’: ő egyedül az utat mutatja meg

(hodigitria), és ő maga csak az út ’jelzője’…”

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn. 14,6)

Mária szűztől való születése

#491 “Az évszázadokon keresztül a katolikus egyház egyre jobban felismerte, hogy Mária, ’kegyelemmel teljes’ meg volt váltva a születése pillanatától kezdve Istenen keresztül …”Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.  János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: „Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn. 1,14-17)
#508 “Éva leszármazottain keresztül választotta ki Isten Szűz Máriát, hogy megszülje az Ő Fiát. ’Kegyelemmel telve’ Mária ’a megváltás legtökéletesebb gyümölcse’ (SC 103): a születése pillanatától kezdve megtartatott az eredendő bűn hatásától, és tiszta maradt egész életén keresztül minden személyes bűntől.”

„Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban,  amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Ef. 1,2223)

Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1,3)

Mária szerepe az üdvösségben

#494  “…Amint Szent Iréneusz mondja, engedelmes lévén Istenre az üdvösség okává vált nemcsak saját magának hanem az egész emberiségnek.’”és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4,12)
#511 “A Szűz Mária ’engedelmességén és önkéntes hitén keresztül együttműködött az üdvösségben’…”

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn.

3,16)

#968 “…‘Teljesen egyedi módon együttműködött a Megváltó művében, hogy természetfölötti életet adjon a lelkeknek az ő engedelmessége, hite, reménysége és égő emberszeretete révén. Ezért mindnyájunk anyja a kegyelem szempontjából.’”és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (Kol. 1,20)

#969 “…Miután felvitetett a mennybe, nem tette félre ezt a megmentő feladatát, hanem a sokszori közbenjárása révén mindig hozza nekünk az örök üdvösség ajándékait… Így az Áldott Szűzre a római katolikus egyházban úgy hivatkoznak, mint Szószóló, Segítő,

Jótevő, illetve Közvetítő.

megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és

földalattiaké. (Fil. 2,8-10)

#964 “…Az anya és a Fiú együttműködése az üdvösség munkájában jelen volt

Krisztus szűztől való születésétől egészen a haláláig… Így az Áldott Szűz továbbhaladt a hitbeli vándorlása során, és megtartotta a fiával való egységet egészen a keresztig. Az isteni terv szerint ott állt, és elszenvedte az egyszülött Fiával az Ő szenvedéseit, az Ő áldozatával egyesülve az ő szívében…”

Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1,3)

Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! (ApCsel 16,31)

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Jn. 3,36)

Mária mennybemenetele/az ég királynője

#966 “Végre a szeplőtelen Szűz, tiszta minden bűntől, földi életútjának végén testestül-lelkestül megdicsőülten felvitetett a mennybe, ahol az Úr mindenek fölötti

Királynőnek kiáltotta ki…”

és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. (ApCsel

1,11)

Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. (1Tim. 6,15)

#974 “A legáldottabb Szűz, miután földi életútja véget ért, testestül-lelkestül megdicsőülten felvitetett a mennybe, ahol az ő fiának feltámadásának dicsőségében részesül, és a Testének többi tagjának feltámadására várakozik.”

Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más! (Ézs. 45,22)

A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, és italáldozatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel bosszantsanak. (Jer. 7,18)

Mária bűntelen volta

#493 “Isten kegyelméből Mária tiszta maradt minden személyes bűnétől egész életén át.”mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. (Róm. 3,23)
#966 “Végül, a szeplőtelen Szűz az eredendő bűntől mentes …”

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. (Zsid. 7,26)

Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. (1Jn. 3,5)

#491 “…A legáldottabb Szűz Mária a születése pillanatától kezdve a fenséges Isten különleges kegyelme és kiváltsága miatt Jézus Krisztus érdemén keresztül, aki az emberiség Megváltója, az eredendő bűn minden nyomától mentes volt.”

Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy

mindenki vétkezett. (Róm. 5,12)

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsid. 4,15)

„Megbocsátható bűnök”

#1862 “A megbocsátható bűnt akkor követi el valaki, ha kevésbé jelentős nem tartja be a törvény által megszabott mércét, vagy komolyabb kérdésben, de nem teljes ismerettel vagy beleegyezéssel.”

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. (Jak. 2,10)

Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. (1Jn. 3,4)

#1863 “…A megbocsátható bűnök azonban nem állítanak szembe Isten akaratával illetve a Vele való barátságot ezzel nem szegjük meg, nem szegi meg a Vele való közösséget. Isten kegyelméből jóvá lehet tenni. A megbocsátható bűn nem fosztja meg az embert a megszentelő kegyelemtől, az

Istennel való barátságtól, a könyörülettől, és az örökkévaló boldogságtól.’”

hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. (Ézs.

59,2)

#1875 “A megbocsátható bűn egy erkölcsi betegség, amelyet a könyörülettel helyre lehet állítani, amely bennünk lakozik.”Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm. 6,23)

Az abortusz

#2272 “Az abortuszban való formális részvétel komoly bűnt jelent. Az Egyház ilyen emberélet elleni bűnt az egyházi kiközösítéssel bünteti meg.  “Ha valaki teljes abortuszt végeztet magán, azt kiközösítéssel sújtjuk….”

Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét! (Jn. 1,29)

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus

Jézusban, a mi Urunkban. (Róm. 6,23)

#2322 “A gyermeknek joga van az élethez a megfogantatásától kezdődően. A direkt abortusz, bármilyen formában bűncselekmény (GS 27 # 3), ami komolyan megszegése az erkölcsi törvénynek.  Az Egyház az egyházi kiközösítéssel bünteti meg ezt az emberélet elleni bűnt.”Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn. 1,9)
#1463 “Egyes komoly bűnöket az egyházi kiközösítés sújtja, ami a legsúlyosabb egyházi büntetés, ami a sákramentumok kiszolgáltatásának valamint egyes egyházi rítusok megtagadásával jár, és amelyet nem lehet feloldani.…”

Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor. 5,21)

Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az

embereknek… (Mt. 12,31)

#1129 “Az Egyház kimondja, hogy az Új Szövetség sákramentumaiban való részvétel szükségesek az üdvösséghez…”Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Ef. 2,8-9)

A súlyos bűnök

#1855 “A súlyos bűnök tönkreteszik az ember szívében lévő jóságot az Isten törvénye elleni súlyos vétkezéssel…”Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. (1Jn. 3,4)
#1861 “…ez a jóság illetve a megszentelő kegyelem elvesztésétől van, vagyis a kegyelemi állapot elvesztésétől. Ha ezt nem bánják meg, és nem nyer Istentől bocsánatot, Krisztus országából való kizárást jelenti, és az örök halált a pokolban…”

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. (Jak. 2,10)

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus

Jézusban, a mi Urunkban. (Róm. 6,23)

#1033 “…Ha súlyos bűnben meghalunk bűnbánat és Isten kegyelmes szeretetének elfogadása nélkül azt jelenti, hogy szabad akaratunkkal elválasztjuk magunkat Tőle. Ennek az önkéntes kizárása az Istennel és a szentekkel való közösségből  maga a

’pokol’.”

Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. (Róm. 5,12)
#1874 “…Ez a bennünk lévő jóságot tönkreteszi, amely nélkül az örök boldogság lehetetlen Ha nem bánjuk mg, ez halállal jár.”hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. (Róm. 5,21)
#1035 “…Azok a lelkek, amelyek meghalnak közvetlenül azután, hogy súlyos bűnt követtek el bekerülnek a pokolba…”

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn.

3,16)

#1033 “Nem lehetünk közösségben Istennel, ha szabadon nem döntünk amellett, hogy szeressük Őt. De nem tudjuk Istent szeretni, ha vétkezünk ellene, a szomszédunk ellen, vagy önmagunk ellen…”

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn. 4,19)

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük

Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és

 

elküldte       a     Fiát     engesztelő

bűneinkért. (1Jn. 4,10)

áldozatul

Krisztus szerepe az üdvösségben

#824 “Maga az Egyház ’rendelkezik az üdvösség módjának teljességével’. Benne kapjuk meg a szentséget Isten kegyelméből.”

De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. (1Jn. 5,20)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn. 1,9)

#982 “Nincsen olyan bűn, bármilyen komoly is legyen, amit az Egyház nem tudna megbocsátani. ‘Nincs olyan ember, bármilyen gonosz vagy bűnös legyen, aki bízhat abban, hogy megbocsátást nyer, ha őszintén megbánja a bűneit.’”„Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” (Mk. 2,7)
#181 “A hit az egyházi cselekmény. Az Egyház hite megelőzi, nemzi, támasztja, és táplálja a mi hitünket. Az Egyház minden hívőnek szülője. Senkinek nem lehet Isten az Atyja, ha az Egyház nem az Anyja.’”

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

(Zsid. 12,2)

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából. (Ef. 1,6-7)

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a

Krisztus Jézus által. (Róm. 3,24)

#169 “Az üdvösség egyedül Istentől származik; de mivel az életet az Egyháztól kapjuk, ezért a mi anyánk…”

Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.  Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1Jn.

5,11-12)

Az emberi cselekedetek

#2025. “Csak akkor lehet érdemünk Isten előtt, mert Isten tervében az embernek is van szerepe az üdvösségében. Elsősorban ez az érdem Istent illeti meg, másodjára az ember együttműködését. Az ember érdeme

Istennek köszönhető.”

Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1,3)

nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító

 fürdője a Szentlélek által. (Tit. 3,5)
#1521 “A szenvedés, ami az eredendő bűn következménye; új jelentőséget ölt, azzal, hogy általa részt veszünk Jézus megváltó munkájában.”

Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róm. 4,5)

Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. (Róm. 11,6)

#618 “A kereszt Krisztus egyedülálló áldozata, aki ’az egyedüli közvetítő Isten és ember között.’ De mivel isteni testet öltött, bizonyos módon egyesült minden emberrel. ’Isten által ismert módon az ember partnerré válhat Vele’, az Eukarisztia titkában, ami minden embernek felkínáltatik.

Ha igazam lenne is, bűnösnek mondana szája, ha feddhetetlen lennék is, hamisnak tartana. (Jób 9,20)

tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is

Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. (Gal. 2,16)

A sákramentumok és az üdvösség

#1113 “Az Egyház teljes liturgiája az Eukarisztikus áldozat és a sákramentumok körül forog. Az Egyház hét sákramentuma a Keresztség, a Bérmálkozás, az Eukarisztia, a Gyónás, a Betegek felkenetése, a Papi felszentelés, illetve a Házasság.”

Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.  Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. (1Jn.

5,11-12)

#1129  “Az Egyház kimondja, hogy az Új Szövetség sákramentumai szükségesek a hívőknek az üdvösségre. ’A sákramentális kegyelem’ a Szentlélek kegyelme, amit Krisztus ad, és amely a sákramentumokhoz tartozik.”

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

(1Jn. 5,13)

Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! (ApCsel 16,31)

#1493 “Aki megbocsátást akar szerezni Istentől és az Egyháztól, annak minden súlyos bűnét meg kell gyónnia egy papnak, miután gondosan megvizsgálta magát.”

Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. (Róm. 3,21)

Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából. (Ef. 1,7)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn. 1,9)

A Purgatórium

#1030 “Mindenki aki az Istennel való barátságban és az Ő kegyelmében meghal, deŐ Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával
akik még valamilyen módon tisztátalanok… a halál után megtisztulnak, hogy azt a szentséget elérjék, hogy bejuthassanak a mennyei boldogságba.”hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid. 1,3)
#1472 …minden bűn, sőt a megbocsátható bűnök egészségtelen kötődést jelent a teremtéshez, és meg kell tisztulni tőle vagy itt a földön, vagy a halál után a Purgatóriumban. Ez a megtisztulás megszabadít minket a bűn „időleges büntetésétől”. …Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn. 1,7)
#1475  “A szentek közösségében egy állandó jótékonykodó kapcsolat létezik azok között a hívek között, akik elérték a mennyei hazájukat, és azok között, akik még leróják a büntetésüket a Purgatóriumban, illetve azok, akik még vándorok e földön.”

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul

bűneinkért. (1Jn. 4,10)

#498 “A búcsúk révén elengedtetik az ideiglenes büntetést vagy maguk az élőknek, vagy azoknak, akik a Purgatóriumban vannak.”

Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn. 2,1-2)

Péter azonban ezt mondta neki: „Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!” (ApCsel 8,20)

A szent hagyomány

#80 “A szent hagyomány és a Szent Biblia össze vannak kötve egymással, és kommunikálnak egymással. Mindkettő ugyanabból az isteni forrásból erednek, összetalálkoznak, egyesülnek, és továbbhaladnak ugyanaz a cél felé haladnak.”

Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni. (Jn. 10,35)

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. (Jn. 17,17)

Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt. 4,4)

#81 “A Szentírás Isten beszéde, ahogyan írásba foglaltatik a Szentlélek révén. A szent hagyomány viszont Isten beszédének teljességét közvetíti, ami az apostolokra volt rábízva Krisztus Urunk és a Szentlélek által.”

Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg: ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. (1Kor. 4,6)

Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.  Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és

 hazugságban maradsz! (Péld. 30,5-6)
#82 “Ennek eredményképpen az Egyház, akire a Kinyilatkoztatás átadása és értelmezése rábízatott nemcsak a Szentírásból meríti a kinyilatkoztatott igazságokban való bizalmát. Mind a Szentírást, mind a szent hagyományt kell elfogadni és megtisztelni egyenlő átadással és szeretettel.”

és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok; de sok más ehhez hasonlót is tesztek. (Mk.

7,13)

Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. (Jel. 22,18)

Az apokrif iratok/halottakkal való közösség

#120  “Az apostoli hagyomány szerint az Egyház eldöntötte, mely könyvek kerülnek bele a szent könyvek listájára. Ez a teljes lista a Szentírás kánonja. 46 könyv tartozik az Ószövetséghez (45, ha Jeremiás könyvét és Jeremiás siralmait egynek vesszük), és 27 az Újszövetséghez. Az Ószövetség könyvei: Teremtés, Kivonulás, Léviták, Számok,

Mózes Törvénye, Józsué, Bírák, Rut, 1 és 2

Sámuel, 1 és 2 Királyok, 1 és 2 Krónikák, Ezra és Nehémiás, Tóbiás, Judit, Eszter [107 többlet igével], 1 és 2 Makkabeus, Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor,

Énekek éneke, Bölcsességek, Sirák, Izajás,

Jeremiás, Siralmak, Báruk, Ezékiel, Dániel [ami ki van egészítve Bel és a sárkény történetével valamint a három szent gyerek történetével], Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás,

Jónás,       Mikeás,       Náhum,        Habakukk,

Szofoniás, Aggeus, Zakariás, és Malakiás.”

Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. (Róm. 3,1-2)

A zsidók történetesen nem fogadtak el mást, mint az Ószövetség kanonikus könyveit; tagadják, hogy az apokrif iratokat össze lehet keverni Isten beszédével.

#958 “A szentekkel való közösség …az Egyház a legkorábbi napjaitól kezdve mindig nagy tisztelettel emlékezett a halottakra; ’mivel szent és egészséges gondolat, hogy imádkozzunk a halottakért, hogy bűneikből megszabaduljanak’ [2Makk. 12,45] és ezért áldozatot is mutatnak be értük.”

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző!  Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó.

(5Móz. 18,10-11)

 

Similar Posts