Írta Richard Bennett

Egy egyre jobban betegeskedő pápát bemutató képek mellett napvilágra jönnek olyan hírek egy, a Vatikánban dúló hatalmi harcról. A komoly nehézségek folytatódó pénzügyi korrupcióról tesznek tanúságot, kegyetlen belharcok közepette. Ezek a legújabb fejlemények a Vatikáni Bankról nem meglepőek, hiszen a pápaságnak igen-igen hosszú történelme van a gazdasági botrányokat illetően. A legújabbról a The Australian nevű újságban lehet olvasni 2012 június 18.-án:

“A legújabb pápát elborító botrány szerint egy egyházi hivatalnok szerint egy 'időzített bomba’ fel fog robbanni akörül, hogy a Maffia állítólag rengeteg pénzt fektetett be a Vatikábi bankban. Az igazságiügyi vizsgálók olyan állításokat vizsgálnak ki, miszerint egy szicíliai maffia főnök piszkos pénzeket akart elhelyezni a Vallási Munkálatok Intézetében [VMI, vagyis angolul IOR], ahogyan elnevezték ezt a bankot.

Ez a hír azután kelt napvilágra, ahogy a pápa volt szolgálóját letartóztatták, illetve olyan dokumentumokat adtak ki, amelyek körülvonalazzák a Vatikánban történő korrupciót, benfentességeket, illetve belviszályokat, ami a pápa hétéves uralkodásának legsötétebb krízise.”[1]

Sokan a katolikus hierarchiában felismerik ennek a botránynak az emberi életre való veszélyét. Így a  Financial Times ezt írja:

“Három héttel azután, hogy elküldték a Vatikáni bank elnöki posztjától, egy titkos dossziét adott át az olasz felügyelőknek Ettore Gotti Tedeschi, aki azt állítja, hogy az élete veszélyben forog … egy éles megfigyelő és Gotti Tedeschi úr egyik jóbarátja igazolta, hogy tényleg úgy gondolja, hogy veszélyben forog az élete – nem ok nélkül, a bank sötét történelmét tekintve, illetve Robert Calvi úr, a Banco Ambrosiano   valamikori vezetője titkozatos, 30 évvel ezelőtti halálát is tekintve. A Banco Ambrosiano, ami részben a VMI birtokában volt, és ami hamis csőd miatt esett össze. Calvi úr , az ún. 'Isten bankára’ holttestét a Blackfriars Hídról lógva találták meg, feltételezetten a Maffia áldozataként.”[2]

Az élethű dráma ami itt folyik egy felrobbanni kész időzített bombához hasonlították. De az hírlik a pápáról, hogy nincsen kedve foglalkoznia az üggyel, amit a róla frissen készített fotók alátámasztanak.

“A Vatikánban uralkodó hangulat apokaliptikus méreteket öltött. XVI. Benedek pápa fáradtnak tűnik, és képtelennek arra, hogy magához ragadja a hatalmat éles belviszályok és botrányok közepette. Miközben a Vatikáni bennfentesek egymással küzdenek a hatalomért, és találgatnak arra, hogy ki lehet a pápa utódja, Ratzinger József elvonult, hogy gondozza az amúgy is kétséges hagyatékát.”[3]

A pápa sorvadt hagyatéka

Ahogyan a Vatikáni államot és a pápát leírják, sok dolgot kell hozzá elmagyarázni. Például:

“Néhány kivonat a Reuters cikkből: Nevezzük Összeesküvés Városának. Nevezzük Botrány Városának. Nevezzük Kiszívárgás Városának. Manapság a “szent” városról sokat lehet az újságokban olvasni, csak nem szent dolgokról. 'Teljesen kusza a helyzet’, mondta az egyik magasrangú vatikáni hivatalnok, aki szokásszerűen a névtelenség leple alatt akart csak beszélni.”[4]

2012 június 5.-én a UK Telegraph azt híresztelte, hogy

“Tarcisio Bertone bíboros, a Vatikán főtitkára és a pápa jobbkeze szerint ismeretlen tettesek egy összeesküvés részeként kiengedtek olyan dokumentumokat, amelyek komprimittálták volna a 85 éves pápát. …Hogy pontosan ki áll a dokumentumok ellopása mögött az titok, de sok spekuláció jár Rómaszerte, hogy ez egy machiavelliánusi összeesküvés része a katolikus egyház hierarchiájának legfelsőbb szintjén.”[5]

Egyes hírforrások titokzatos összeesküvésekről beszélnek a pápa ellen, amelyek ilyen helyzetbe hozták, míg mások szerint XVI. Benedek pápának fel kellene használnia a hatalmát, hogy rendet tegyen az ügyben.  A The Australian nevű újság szerint “…XVI. Benedek, aki 85 éves, kifejezetten elítélte ezeket a  híreszteléseket, mint az ördög munkája.” A pápának bizonyára igaza van ebben, de nem azoktól van,  amik fel voltak sorolva. Egy biblikus szemszögből, a pápa bajainak oka másutt megkeresendők.

A pápa bajainak néhány alapvető oka

A pápa alapvető bajainak oka A katolikus egyház katekizmusának összeállítása 1994-ben. II. János Pál pápa tekintélye alatt akkoriban Ratzinger bíborosként XVI. Benedek a Hitvédelmi Kongregáció prefektusa volt. Ilyen módon felelős volt a Katolikus egyház katekizmusának összeállításáért és kiadásáért (1994). Ez az első egyetemes katolikus katekizmus majdnem 500 év után, és benne egyszerűen van összefoglalva hogy azokat a tanításokat tartalmazza, amit minden katolikusnak kell elfogadnia:

“…a római pápa, mivel Krisztus helytartója, és a teljes egyház egyetemes főpásztora, teljes, legfelsőbb, és egyetemes hatalommal bír az egész egyház fölött, amit mindig is akadálytalanul tud gyakorolni.”[6]

Így VII. Gergely pápa 11. századi állítása miszerint a pápa Krisztus helytartója az 1994-es katekizmusban ki lett egészítve. Ratzinger azt tette hozzá, hogy a pápának egyetemes és abszolút hatalma van.[7] Az Úr Jézus Krisztus a megváltott lelkek egyetemes gondozását a Szentlélek őrizetébe helyezte. Az, hogy Ratzinger Krisztus helytartójának címét a magáévá akarja tenni abszurdumés istenkáromlás. Egyedül a Szentlélek Krisztus helytartója. Mivel egyenes összeköttetés van Krisztus váltságműve és a Szentlélek működése között, lélek kárhoztató hazugság azt állítani, hogy a Szentlélek szerepét felveheti a római pápa. Ennek ellenére Ratzinger a nyilvánosság előtt a Szentlélek ellen beszélt és tanított, amikor azt állította, hogy a Szentlélek tisztje mint Krisztus helytartója a római pápára tartozik.[8]

Emellett Ratzinger egy jelentős állítást is tett a Szentlélek kegyelmi munkáját illetően. Az illetékes állítás pontos szavai a következők:

“Az egyház azt állítja, hogy a hívőknek szüksége van az Új Szövetség szentségeire az üdvösséghez. A 'szentségi kegyelem’ a Szentlélek kegyelme, amit Krisztus adott minden egyes szentséghez.”[9]

Ezen “szentségi kegyelem” összekapcsolása Isten Szentlelkével egy formális és kifejezett bűn a Szentlélek ellen, és így bírnia kell ezen bűn következményeit. Ratzinger nemcsak publikálta ezt az állítást, hanem a nyílvánosság előtt tanította is. 2008-ban a Világ Fiataljainak Napján a következőt mondta: “A Szentlélek a keresztyén élet 'lelke’ a keresztyénség szentségein keresztül – a keresztelés, a bérmálkozás, és az eukarisztia révén.”[10] Így ahelyett, hogy azt tanítaná, hogy az Istenben való üdvösség egyenesen csakis kegyelem által, hit által, és csakis Krisztus által van, a pápa azt állítja, hogy az üdvösség  csakis a katolikus egyházból származik, a három pápai szentség formájában. Mivel ehhez a három szentséghez rendelte a Szentlélek életet adó kegyelmét, a pápa ismét a Szentlelket káromolta. Egy ilyan hivatalos dogma következményei pedig biztosan bekövetkeznek. A Szentlélek elleni bűn a természete szerint örökké kárhoztató bűn.

Miért van akkora zűrben a pápal?

Ratzinger József 1927-ben született egy hagyományos bajor családba. 14 éves korában Hitler Jügend lett, mivel ezt várták el minden fiatal némettől ebben a korban. Később katona lett és Münchenben repülővédelmi osztaghoz csatlakozott. [Alul látható róla egy kép amelyen Hitler Jügendként látszik a ruháján a náci horogkereszt]

A német hadseregből önként kilépett a háború vége felé, és rövid ideig a Szövetséges hatalmak foglya volt 1945-ig. Münchenben 1951-ben avatták pappá. Később a bonni egyetemen tanított 1959-től, és 1966-ban a teológiai dogmatika vezetője lett a tübingeni egyetemen. 1969-ben a regensburgi egyetemhez csatlakozott Bajorországban, és később a rektora és alelnöke lett. 1977 márciusában München megyéspüspöke lett. 1977 júniusában VI. Pál pápa München bíborosává nevezte ki.

Rómában 23 évvel később a Hitvédelmi Kongresszus fejévé választották.[11] Ebben a pozícióban Ratzinger kiadta a hivatalos “Dominus Iesus”-nak nevezett pápai dekrétumot.[12] A “Dominus Iesus” 16. bekezdésében azt állítja, hogy “Krisztus megváltói titkának teljessége az egyházra tartozik, aki elválaszthatatlanul oda van kötve az Urához.” Valamint az is, hogy “Az Úr Jézus, az egyetlen Megváltó a tanítványainak nem egy egyszerű közösségét hozta létre, hanem az egyházat, mint megváltói titkot alapozta meg: Ő maga benne van az egyházban…”  Ratzingernek azon állítása, miszerint Krisztus megváltása az egyházhoz tartozik, és hogy benne van a katolikus egyházban – egy kárhozatos hazugság.

Ratzinger továbbá már azt állította, hogy “A megigazulás a keresztségben az emberbe beleontatik, ami a hitnek a szentsége. Isten igazságát belénk oltja, ami minket bensőleg igazzá tesz az Ő kegyelme révén.”[13]  Ilyen feltételezett belső igazság átadása egy szentség által hazugság. A feltámadott Krisztus azt mondta, “Aki hisz és megkereszteltetik megváltatik: de aki nem hisz, elkárhozik.[14] A hitre szükség van az üdvösséghez; a keresztség egy rendelet, ami utána következik. Így Ratzinger dogmája, ami a “Dominus Iesus”-ban kibontást nyer, hogy “a Krisztus megváltói titkának teljessége” a római egyházra tartozik, egy lélek kárhoztató hazugság. Ismét azzal próbálkozott, hogy a római egyházat az Úr Jézus Krisztus személyébe és megváltói munkájába helyettesítse.

Végül 78 éves korában Ratzingert pápává választották. 2005 április 19.én Ratzinger József bíboros XVI. Benedek pápává lett. A legfelsőbb papi hivatalból folytatta a dogmák kiadását, miközben fenntartott azokat a dogmákat, amelyeket a katekizmusban egyszer tanított. Az egyik ilyen kulcs dogma az, hogy a római egyház a bűnök minden formáját meg tudja bocsátani, akármilyen súlyosak. Pontosan ezeket a szavakat jelentette ki: “Nincsen olyan bűn, ami olyan súlyos lenne, amit az egyház nem tudna megbocsátani.”[15] Miköbzen még mindig ahhoz ragaszkodik, hogy minden bűnt meg tud bocsátani, akármilyen súlyos, egy égető kérdésre választ kell adni: a katolikus egyház meg tudja-e bocsátani azt a bűnét amit a Szentlélek ellen vétett? Vagy más szavakkal: azzal, hogy Ratzinger a Szentlelket káromolta, az megbocsátást nyer azon kijelentése által, miszerint a római egyház minden bűnt meg tud bocsátani?

Sok dilemma és veszély

Igen komoly problémák rengeteg bajt kevernek mostanság a Vatikánban. Sokan kérdezik, hogy XVI. Benedek túl tudja élni őket? Jóllehet, hogy életét félti több ok miatt. Ha a korrupt pénzügyeket nézzük, kétségtelenül azon járhat az esze, hogy I. János Pál pápa csupán a pápaságának első hónapjában volt, amikor meghalt a vatikáni bankban történő korrupciós ügyeket kivizsgálása közepette.

David Yallop, kivizsgáló riporter azt állítja Az Isten nevében című könyvében, hogy I. János Pál pápa, másnáven Albino Luciani gyilkosság áldozata volt.  Több könyv és cikk szerzője folytatja a halála okának kutatását. Például nemrég azt mondták, hogy,

“Ismét könyvet írtak I. János Pál pápa rejtélyes halála kapcsán, a szerzője egy Jesus Lopey Saez atya nevű spanyol pap. David Yallop munkájára épülve, Saez azt állítja, hogy 'I. János Pál holttestének felfedezésének pontos körülményei mutatja, hogy a Vatikán le akarta leplezni az ügyet.’ A Vatikán az egyik hazugságot mondta a másik után: 'Kis dolgokról hazudtak, nagy dolgokról hazudtak. A hazugságoknak csak egy célja volt: hogy leleplezze azt a tényt, hogy Albino Lucianit, azaz I. János Pál pápát meggyilkolták.”[16]

A Zenit nevű katolikus hírszerzői szolgálat azt mondta, hogy Ratzinger szerint “a halála teljesen váratlan volt… megválasztásának idején I. János Pál teljesen egészséges volt.”[17] Ratzinger fontos személy volt akkoriban, és bizonyára ismeri a tényeket. Bizonyára más pápák furcsa elhalálozásának okát is ismerné. Példának okáért itt szerepel csak néhány a sok állítólagos pápai gyilkosság közül: VII. Istvánt (896-897) megfolytották, IX. Istvánt (939-942) feldarabolták, XII. Jánost (955-965) meggyilkolták, VI. Benedeket (973-974) szintén megfolytották, XIV. Jánost (984-984) vagy megéheztették, vagy meggyilkolták, V. Gergelyt (996-999) megmérgezték, II. Kelement (1046-1047) szintén megmérgezték, II. Damasust (1048) meggyilkolták, és XI. Piust (1922-1929) pedig meggyilkolták.

Azt híresztelik, hogy XVI. Benedek félrehúzódott a belviszályoktól és a hatalmi harcoktól, hogy a Jézusról szóló könyvét megírja. Arra gondolhatnánk, hogy így legalább rátalálna az igazi és élő Jézus Krisztusra. Mindeközben 2012 június 10.-én a Salon Website a következőket írja:

“A “Kúria Reformja” sok értelemben ellentmondás. A hierarchikus, lényegében középkori szerkezete teljesen összeegyezhetetlen a mai rendszerezéssel. A Vatikán egy anakronisztikus, de meglepően tartós rendszer, ahol a ranglétra, és a titokzatosság és intrika az absurditásig permeál.”[18]

A pápai Inkvizíció 605 éves a pápaság igazi arcát mutatja. A sok gyilkosság – a saját pápáit is belevéve – a történelmének hosszú évein keresztül mutatja, hogy milyen az erkölcsisége. A Vatikán egyetlen egy lelket sem nyert meg Krisztushoz. Ezzel szemben Jézus Krisztus szavai igaz minden katolikus uralkodó számára, amint a farizeusoknak is elmondta: “a mennyek országát is elzárjátok az emerek elől, ti sem mentek be abba, és nem hagyjátok bemenni azokat, akik bemennének.”[19]

Összefoglalás

Az Úr ellenállt a fanatikus farizeusoknak és erősen figyelmeztette őket. Ők a saját hagyománaikra és a saját igazságukra néztek, hogy azalapján fogyadja el őket Isten. Mivel nem hitték el, hogy az Úr Jézus a Megváltó, így azokkal a szavakkal szembesítette, hogy “ti a bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.”[20] A farizeusokhoz hasonlóan a mai katolikusok  erősen hisznek az egyházuk hagyományaiban és dogmáikban, amiket például XVI. Benedek hozott létre. Így a farizeusokhoz hasonlóan a mai katolikusokra és minden más hitetlenre vonatkozik az Úr figyelmeztetése.

Egyedül Isten kegyelméből, egyedül igazi hit által egyedül az Úr Jézus Krisztusban üdvözülnek az elvesztett lelkek, és így alakul át az életük. Ha neked nincs meg ez az igazi hit, meg fogsz halni a bűneidben. Igazi hit nélkül, amit csakis Isten tud adni, nem tudsz megmenekülni a bűn hatalmából; így biztosan meghalsz a bűneidben. Így a legnagyobb kérdés az, hogy hogyan lehetünk igazakká, ha ugyanis mindenki bűnös természettel születünk meg. A válasz az, hogy csakis Jézus Krisztus tökéletes életében és áldozatában bízzál hogy orvosolja a bűneidet. Az Úr Jézus Krisztus azokért halt meg, akik egyedül Őbenne bíznak. Az Ő tökéletes élete és befejezett áldozata az egyetlen váltság a hívő számára.  “Az Embernek Fia nem azért jött, hogy Őt szolgálják, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságúl sokakért.”[21] Jézus Krisztus a legfőbb példája az igazi nagyszerűségnek. Ő, Aki Isten Messiása, “az Embernek Fia,” jogosan is kérhette, hogy az emberek Őt szolgálják. De ehelyett azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja sokakért. A Mindenható és Szent Istennek ezt az árat követelte, hogy az igazságot kielégítse, a bűnök bocsánatáért. Ennek a fizetségnek az eredményeként a hívő megszabadul a bűn fogságából, és örök élettel ajándékoztatik meg. Az Istennek ajándéka a Isten szeretete, irgalma és kegyelme. A Szentírás ezt így fejezi ki világosan, “Bűnné lett értünk, Aki nem ismert bűnt; azért, hogy Isten igazságává lehetünk  Őbenne.[22] Aki hisz és megkereszteltetik, megváltatik; de aki nem hisz, elkárhozik.”[23]

Az Úr Jézus személyesen teljesen Szent volt; de ugyanakkor a bűnös ember helyetteseként Magát jogilag felelőssé tette Isten haragjára. Krisztus engedelmessége mindabban amit tett, a kereszthaláláig azt eredményezte, hogy az Ő igazsága a hívőnek tulajdoníttatik. Isten Krisztust jogilag “értünk bűnné” tette. “Bűnné tétett”, hogy népének bűne Neki tulajdoníttassék. Hasonlóképpen Isten Krisztus igazságát a hívőnek tulajdonítja. Világos, hogy az üdvösség egy jogi aktus és Isten kegyelméből származik, miáltal egy hívő bűnös igazzá nyilváníttatik Jézus Krisztus előtt. Így a Krisztus Jézusban adott gazdag kegyelem által nemcsak megmenekül a hívő a bűntől, hanem mindennap félelem nélkül tud élni és tud örömmel és hálaadással élni. Egyre jobban felfedezi a hívő, hogy az Úrban új teremtmény lett; amint az Ő Szava is mondja: “Így tehát ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak, és íme mind megújultak.[24]¨

Engedélyt adunk arra, hogy ezt az írást másolják és továbbítsák


[1] www.theaustralian.com.au/news/world/mafia-vatican-funds-explosive/story-fnb64oi6-1226398035050 6/22/2012

[2] www.ft.com/intl/cms/s/0/97dee988-b312-11e1-83a9-00144feabdc0.html#axzz1ySEGc4oQ  6/21/2012

[3] www.spiegel.de/international/europe/pope-benedict-focuses-on-legacy-while-ignoring-vatican-power-struggle-a-838830.html

[4]http://thenewcivilrightsmovement.com/monsignors-mutiny-shocking-report-details-vatican-pope-in-turmoil/politics/2012/02/14/34724  6/22/2012

[5]www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9312016/Vatican-secretary-of-state-says-Pope-Benedict-XVI-victim-of-ferocious-attacks.html

[6]A katolikus egyház katekizmusa  (1994), 882. bek. Ezután katekizmusként hivatkozunk rá.

[7]Az állítólagos teljhatalmának kétes használata a Reformáció egyházainak elítélése 2007 július 10.-én. A tekintéllyel elmondott állítása szerint “Azon keresztyén közösségek, amelyek a Reformációból származnak a tizenhatodik századból” nem lehet 'egyháznak’ nevezni a szó valódi értelmében.”

[8]Bizony, bizony, mondom néktek, az embernek minden bűne megbocsáttatik, sőt még az istenkáromlás is megbocsáttatik. De a Szentlélek elleni káromlás ellen nincsen bűnbocsánat, hanem az örök kárhozat veszélyében forog.”  Mark 3:28-29

[9]katekizmus Para 1129

[10]http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20070720_youth_en.html  7/02/2012

[11]Korábban az Inkvizíció Hivatalának neve alatt ismerték, utána pedig a Szent Hivatalnak nevezték át, még mindig ugyanabban az épületben van helye Rómában ahol azon a borzalmas hatszáz éven keresztül a pápai dekrétumokat kivitelezték ahol rengeteg embert megkínoztak és kivégeztek.

[12]www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_en.html  7/02/2012

[13]Katekizmus Par. 1992

[14]Márk 16,16

[15]Katekizmus Par. 982

[16] http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120130151745AAg8rR7   7/20/2012

[17] http://www.zenit.org/article-8353?l=english    7/20/2012

[18]http://www.salon.com/2012/06/19/exhausted_in_the_vatican/ 7/21/2012

[19]Máté 23,13

[20]János 8,24

[21]Márk 10,45

[22]2 Korintus 5,21

[23]Márk 16,16

[24]2 Korintus 5,17

Podobne wpisy